اتوکد

دانلود لیسپ اتوکد- نوشتن یک متن بر روی یک قوس (آرک) به صورت منحنی در اتوکد

دانلود لیسپ اتوکد- نوشتن یک متن بر روی یک قوس (آرک) به صورت منحنی در اتوکد,دانلود,لیسپ,اتوکد,text,قوس,منحنی,autocad,cad,متن,برنامه اتوکد,رایگان,فیلم رایگان,فیلم آموزشی

دانلود لیسپ اتوکد- اضافه کردن یک متن خاص به ابتدا یا انتهای یک یا چند متن موجود در نقشه اتوکد

دانلود لیسپ اتوکد- اضافه کردن یک متن خاص به ابتدا یا انتهای یک یا چند متن موجود در نقشه اتوکد,دانلود,لیسپ,اتوکد,text,lisp,اضافه کردن متن,ابتدا,انتها,addtext,برنامه اتوکد,رایگان,فیلم رایگان,فیلم آموزشی

دانلود لیسپ اتوکد- export کردن مختصات (X,Y,Z) نقاط (Point) از اتوکد به صورت فایل اکسل

دانلود لیسپ اتوکد- export کردن مختصات (X,Y,Z) نقاط (Point) از اتوکد به صورت فایل اکسل,دانلود,لیسپ,اتوکد,export,Point,اکسل,مختصات نقاط,برنامه اتوکد,رایگان,فیلم رایگان,فیلم آموزشی

دانلود لیسپ اتوکد- کپی یک متن خاص و جایگزینی آن با متن های دیگر در اتوکد

دانلود لیسپ اتوکد- کپی یک متن خاص و جایگزینی آن با متن های دیگر در اتوکد,دانلود,لیسپ,اتوکد,Lisp,text,کپی,copy,autocad,cad,متن,جایگزینی,برنامه اتوکد,رایگان,فیلم رایگان,فیلم آموزشی

دانلود لیسپ اتوکد- کپی یک موضوع با زاویه و فاصله دلخواه به تعداد نامحدود

دانلود لیسپ اتوکد- کپی یک موضوع با زاویه و فاصله دلخواه به تعداد نامحدود,دانلود,لیسپ,اتوکد,copy,distance,degree,Lisp,autocad,cad,برنامه اتوکد,رایگان,فیلم رایگان,فیلم آموزشی

دانلود لیسپ اتوکد نمایش اتوماتیک مختصات نقاط تقاطع و مختصات قطعات تفکیکی

دانلود لیسپ اتوکد نمایش اتوماتیک مختصات نقاط تقاطع و مختصات قطعات تفکیکی,دانلود,لیسپ,اتوکد,lisp,autocad,cad,برنامه اتوکد,رایگان,فیلم رایگان,فیلم آموزشی,مختصات تقاطع,مختصات قطعات تفکیکی,درج مختصات نقاط,intersection

دانلود لیسپ اتوکد نمایش اتوماتیک جدول مختصات نقاط قطعات تفکیکی

دانلود لیسپ اتوکد نمایش اتوماتیک جدول مختصات نقاط قطعات تفکیکی,دانلود,لیسپ,اتوکد,lisp,autocad,cad,برنامه اتوکد,رایگان,فیلم رایگان,فیلم آموزشی,مختصات تقاطع,مختصات قطعات تفکیکی,جدول مختصات نقاط,درج مختصات نقاط,int

دانلود لیسپ اتوکد اضافه یا کم کردن یک عدد ثابت به اعداد موجود

دانلود لیسپ اتوکد اضافه یا کم کردن یک عدد ثابت به اعداد موجود,دانلود,لیسپ,اتوکد,lisp,autocad,cad,برنامه اتوکد,رایگان,فیلم رایگان,فیلم آموزشی,اضافه کردن عدد,کم کردن عدد,لیسپ جمع کردن اعداد

دانلود لیسپ اتوکد پخ زدن (Chamfer) بین دو لاین با طول پخ دلخواه

دانلود لیسپ اتوکد پخ زدن (Chamfer) بین دو لاین با طول پخ دلخواه,دانلود,لیسپ,اتوکد,lisp,autocad,cad,برنامه اتوکد,رایگان,فیلم رایگان,فیلم آموزشی,لیسپ پخ زدن, لیسپ Chamfer, gds, لیسپ پخ با طول