طراحی و مونتاژ Butterfly Valve Assembly در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل

طراحی و مونتاژ Butterfly Valve Assembly در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل