طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 8 فایل

طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 8 فایل